วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Trip to KL

ประมวลภาพเยียมชมสำนักงานที่มาเลเซีย




ประมวลภาพสำนักงานที่อินโดนีเซีย



ภาพการจัดงานครบรอบ 1 ปีเมือวันที่ 30 มกราคม 2553